300.000 
300.000 

Bình ngâm rượu Bát Tràng

Bình ngâm rượu bằng gốm Hứng Dừa

300.000 

Bình ngâm rượu Bát Tràng

Bình ngâm rượu bằng gốm Làng Quê

300.000 
300.000 
300.000 

Bình ngâm rượu Bát Tràng

Bình ngâm rượu bằng gốm Phong Cảnh

300.000 
300.000 

Bình ngâm rượu Bát Tràng

Bình ngâm rượu bằng sứ men bóng

250.000 

Bình ngâm rượu Bát Tràng

Bình ngâm rượu sành sứ men bóng

250.000 
350.000 
350.000